top of page
Why singapore math.jpg

Are our children ready for the future?

เตรียมลูกของเราให้พร้อมเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

Let your child learn, discover, enjoy and excel in math
The world’s largest Singapore Math enrichment program

การเรียนคณิตศาสตร์จะเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับฝึกคิด ซึ่งช่วยเสริมและพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีตรรกะ มีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ สิ่งเหล่านี้จะเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับทศวรรษที่ 21 ซึ่งจำเป็นต้องบ่มเพาะให้นักเรียนของเรามีความสามารถที่จะนำมาใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นผู้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

Ministry of Education, Singapore

SAM-logo-new-v1 (1).png


S.A.M คณิตศาสตร์สิงคโปร์
พัฒนาโดยทีมงานจากครู/อาจารย์ที่มีประสบการณ์สูงจากการสอนในโรงเรียนสิงคโปร์ ร่วมกับผู้ผลิตสื่อการสอนสำหรับนักเรียนในสิงคโปร์

หลักสูตรคณิตศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล (Kindergarten)

ประถมศึกษา (Grade 1-6) จัดห้องเรียนเป็นกลุ่มเล็ก

คอร์สเรียนเหมาะกับนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ (International School) ทั้งหลักสูตรสิงคโปร์,​UK และ American รวมถึงโรงเรียนที่มีโปรแกรมหลักสูตรคณิตศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ (English Program)

Framework.png

 Kindergarten (อนุบาล)

Kindergarten Math คณิตศาสตร์สำหรับวัยอนุบาล

เด็กทุกคนชอบคณิตศาสตร์

เรียนรู้ผ่านสื่อการสอนที่สัมผัสได้จริง (Hand on Activity) และสื่อออกมาเป็นภาพ (Visualize) ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการแก้ปัญหาเชิงสัญลักษณ์หรือสมการ (Abstract)  ด้วยการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน (Connection) อย่างเป็นลำดับ ของหลักการ CPA Approach จะสร้างความน่าสนใจและสนุกในการเรียน

 

CPA Approach.jpeg

การสร้างทัศนคติที่ต่อคณิตศาสตร์ในวัยนี้เป็นสิ่งสำคัญ ประสพการณ์ในห้องเรียนที่ดีจะช่วยให้เขารักคณิตศาสตร์และเปิดรับความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยระดับนี้จะมีเรื่องที่มีความสำคัญเช่น

 • การรับรู้ตัวเลขและจำนวน (Number sense) 

 • บทเรียนเรื่องการนับ (Counting)

 • การนับข้าม (Skip Counting)

 • การจัดเรียง (Sorting)

 • การเปรียบเทียบ (Comaparing)

 • การจัดกลุ่ม (Grouping)

 • รูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำ (Pattern) หรือ

 • นัมเบอร์บอนด์ (Number Bonds) 

8

4

12

Number Bonds

 
LOWER PRIMARY (ประถมต้น)

Lower Primary (ประถมต้น) เนื้อหาคณิตศาสตร์พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับระดับชั้นที่สูงขึ้น

แก้โจทย์ปัญหา...ไม่ใช่เรื่องยาก

เป้าหมายของการเรียนคณิตศาสตร์ที่สำคัญที่สุดคือผู้เรียนสามารถนำความรู้มาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล (Logical Thinking) คิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) และคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 

การสร้างทักษะเหล่านี้จะต้องผ่านการเรียนรู้เทคนิคการแก้ปัญหาหลายๆ ด้านจนเกิดความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาซึ่งมีอยู่หลายวิธี (Heuristic) โดยไม่ยึดติดวิธีการใดวิธีการหนึ่งและสามารถแก้ปัญหาได้โดยเลือกวิธีเหมาะสมที่สุด (Holistic Approach

Drawing Bar model.JPG
heuristics-5-1.png

เทคนิคที่สำคัญของคณิตศาสตร์สิงคโปร์ (Singarepore Math) คือการสร้างโมเดลด้วยการเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแทนด้วย Unit ซึ่งเรียกว่า เทคนิค บาร์โมเดล (Bar Model) โดยหลักการจะแบ่งประเภทของบาร์โมเดลออกเป็น 2 ประเภทคือ Part-Whole model และ Comparison model ทั้งนี้สามารถใช้บาร์โมเดลไปประยุกต์ใช้กับบทเรียนหลากหลายรูปแบบเช่น เรื่องเศษส่วน (Fractions), ทศนิยม (Decimals), อัตราส่วน (Ratios) หรือ ร้อยละ (Percentage) 

 UPPER PRIMARY (ประถมปลาย)

Upper Primary (ประถมปลาย) โจทย์เลขมีความซับซ้อนมากขึ้นในระดับประถมปลาย

รู้ลึกรู้จริง เชี่ยวชาญในระดับสูง

กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบมี 4 ขั้นตอน (Polya's four-step process for problem solving) 

 1. การเข้าใจโจทย์ปัญหา  ( Understand the problem)

 2. เลือกวิธีแก้ปัญา (Devise a plan)

 3. แก้ปัญหา (Carry out the plan)

 4. ตรวจสอบความสมเหตุสมผล (Look back)

ซึ่งความรอบรู้ในเทคนิคการแก้ปัญหาหลากหลายวิธีจะช่วยพัฒนาความรู้รอบด้านทำให้สามารถจัดการความคิดเพื่อการตัดสินใจแก้ปัญหาได้ดี (Metacognition) โดยกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา (Heuristic) ซึ่งจะมีอยู่ในบทเรียนกระจายตามความเหมาะสมแต่ละระดับชั้นมีอยู่หลายวิธีคือ

12 heuristics.png

สิ่งที่มีความสำคัญที่สุดต่อการเรียนที่จะเปลี่ยนแปลงเด็กให้เก่งขึ้นได้คือ 

ความคิดที่อยู่ในจิตใต้สำนึกโดยมีความเชื่อว่าเขาทำได้หากมีวินัยและความพยายาม (Growth Mindset) 

 

"Develop Growth Mindset"

ผู้ปกครองและครูผู้ที่มีทักษะและผ่านการเทรนด้านการสอน สามารถช่วยได้หากให้ความใส่ใจกับเด็กและให้คำแนะนำที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ การให้เวลาอย่างพอเพียงกับการอธิบายพื้นฐานเพื่อสร้างความเข้าใจก่อนที่จะไปสู่ขั้นตอนการฝึกฝน ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจและพร้อมที่จะเผชิญโจทย์ที่ท้าทายยิ่งขึ้นในระดับสูง

bottom of page