Why singapore math.jpg

Are our children ready for the future?

เตรียมลูกของเราให้พร้อมเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

Let your child learn, discover, enjoy and excel in math
The world’s largest Singapore Math enrichment program

การเรียนคณิตศาสตร์จะเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับฝึกคิด ซึ่งช่วยเสริมและพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีตรรกะ มีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ สิ่งเหล่านี้จะเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับทศวรรษที่ 21 ซึ่งจำเป็นต้องบ่มเพาะให้นักเรียนของเรามีความสามารถที่จะนำมาใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นผู้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

Ministry of Education, Singapore

SAM-logo-new-v1 (1).png


S.A.M คณิตศาสตร์สิงคโปร์
พัฒนาโดยทีมงานจากครู/อาจารย์ที่มีประสบการณ์สูงจากการสอนในโรงเรียนสิงคโปร์ ร่วมกับผู้ผลิตสื่อการสอนสำหรับนักเรียนในสิงคโปร์

หลักสูตรคณิตศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล (Kindergarten)

ประถมศึกษา (Grade 1-6) จัดห้องเรียนเป็นกลุ่มเล็ก

คอร์สเรียนเหมาะกับนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ (International School) ทั้งหลักสูตรสิงคโปร์,​UK และ American รวมถึงโรงเรียนที่มีโปรแกรมหลักสูตรคณิตศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ (English Program)

Framework.png

 Kindergarten (อนุบาล)

Kindergarten Math คณิตศาสตร์สำหรับวัยอนุบาล

เด็กทุกคนชอบคณิตศาสตร์

เรียนรู้ผ่านสื่อการสอนที่สัมผัสได้จริง (Hand on Activity) และสื่อออกมาเป็นภาพ (Visualize) ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการแก้ปัญหาเชิงสัญลักษณ์หรือสมการ (Abstract)  ด้วยการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน (Connection) อย่างเป็นลำดับ ของหลักการ CPA Approach จะสร้างความน่าสนใจและสนุกในการเรียน

 

CPA Approach.jpeg

การสร้างทัศนคติที่ต่อคณิตศาสตร์ในวัยนี้เป็นสิ่งสำคัญ ประสพการณ์ในห้องเรียนที่ดีจะช่วยให้เขารักคณิตศาสตร์และเปิดรับความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยระดับนี้จะมีเรื่องที่มีความสำคัญเช่น

 • การรับรู้ตัวเลขและจำนวน (Number sense) 

 • บทเรียนเรื่องการนับ (Counting)

 • การนับข้าม (Skip Counting)

 • การจัดเรียง (Sorting)

 • การเปรียบเทียบ (Comaparing)

 • การจัดกลุ่ม (Grouping)

 • รูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำ (Pattern) หรือ

 • นัมเบอร์บอนด์ (Number Bonds) 

8

4

12

Number Bonds

 
LOWER PRIMARY (ประถมต้น)

Lower Primary (ประถมต้น) เนื้อหาคณิตศาสตร์พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับระดับชั้นที่สูงขึ้น

แก้โจทย์ปัญหา...ไม่ใช่เรื่องยาก

เป้าหมายของการเรียนคณิตศาสตร์ที่สำคัญที่สุดคือผู้เรียนสามารถนำความรู้มาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล (Logical Thinking) คิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) และคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 

การสร้างทักษะเหล่านี้จะต้องผ่านการเรียนรู้เทคนิคการแก้ปัญหาหลายๆ ด้านจนเกิดความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาซึ่งมีอยู่หลายวิธี (Heuristic) โดยไม่ยึดติดวิธีการใดวิธีการหนึ่งและสามารถแก้ปัญหาได้โดยเลือกวิธีเหมาะสมที่สุด (Holistic Approach

Drawing Bar model.JPG
heuristics-5-1.png

เทคนิคที่สำคัญของคณิตศาสตร์สิงคโปร์ (Singarepore Maht) คือการสร้างโมเดลด้วยการเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแทนด้วย Unit ซึ่งเรียกว่า เทคนิค บาร์โมเดล (Bar Model) โดยหลักการจะแบ่งประเภทของบาร์โมเดลออกเป็น 2 ประเภทคือ Part-Whole model และ Comparison model ทั้งนี้สามารถใช้บาร์โมเดลไปประยุกต์ใช้กับบทเรียนหลากหลายรูปแบบเช่น เรื่องเศษส่วน (Fractions), ทศนิยม (Decimals), อัตราส่วน (Ratios) หรือ ร้อยละ (Percentage) 

 UPPER PRIMARY (ประถมปลาย)

Upper Primary (ประถมปลาย) โจทย์เลขมีความซับซ้อนมากขึ้นในระดับประถมปลาย

รู้ลึกรู้จริง เชี่ยวชาญในระดับสูง

กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบมี 4 ขั้นตอน (Polya's four-step process for problem solving) 

 1. การเข้าใจโจทย์ปัญหา  ( Understand the problem)

 2. เลือกวิธีแก้ปัญา (Devise a plan)

 3. แก้ปัญหา (Carry out the plan)

 4. ตรวจสอบความสมเหตุสมผล (Look back)

ซึ่งความรอบรู้ในเทคนิคการแก้ปัญหาหลากหลายวิธีจะช่วยพัฒนาความรู้รอบด้านทำให้สามารถจัดการความคิดเพื่อการตัดสินใจแก้ปัญหาได้ดี (Metacognition) โดยกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา (Heuristic) ซึ่งจะมีอยู่ในบทเรียนกระจายตามความเหมาะสมแต่ละระดับชั้นมีอยู่หลายวิธีคือ

12 heuristics.png

สิ่งที่มีความสำคัญที่สุดต่อการเรียนที่จะเปลี่ยนแปลงเด็กให้เก่งขึ้นได้คือ 

ความคิดที่อยู่ในจิตใต้สำนึกโดยมีความเชื่อว่าเขาทำได้หากมีวินัยและความพยายาม (Growth Mindset) 

 

"Develop Growth Mindset"

ผู้ปกครองและครูผู้ที่มีทักษะและผ่านการเทรนด้านการสอน สามารถช่วยได้หากให้ความใส่ใจกับเด็กและให้คำแนะนำที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ การให้เวลาอย่างพอเพียงกับการอธิบายพื้นฐานเพื่อสร้างความเข้าใจก่อนที่จะไปสู่ขั้นตอนการฝึกฝน ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจและพร้อมที่จะเผชิญโจทย์ที่ท้าทายยิ่งขึ้นในระดับสูง