top of page

The S.A.M Difference

At S.A.M, we believe every child can be great at math if they understand it.
ที่ S.A.M เรารู้ดีว่าเด็กจะเรียนคณิตศาสตร์ได้ดี หากเขาเข้าใจแนวคิดหลักผ่านกระบวนการสอนที่สำคัญก่อนเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนในเรื่องนั้น (Conceptual Teaching) ด้วยหลักสูตรคณิตศาสตร์คิดวิเคราะห์ (Thinking Math Program) ที่ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย นอกจากช่วยให้เด็กได้เก่งด้านคณิตศาสตร์แล้วยังช่วยพัฒนาทักษะด้านกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เขามีความพร้อมสำหรับอนาคตที่ท้าทาย

At Seriously Addictive Mathematics (S.A.M), we know children learn math better when they truly understand the concepts before learning the procedures. Our multi-award-winning S.A.M thinking math program has helped children not only to excel in math but also to develop thinking skills and problem-solving skills to prepare them to take on future challenges.

What S.A.M Centers Teach

 

EMPHASIS:
 • Thinking math that emphasizes problem solving, conceptual learning before procedural learning

 

APPROACH:
 • Fun, hands-on activities using the CPA approach

 • Worksheet reinforcement with variation

 • Explicit teaching of problem-solving heuristics and process

 

TEACHING METHOD:
 • Coaching approach to facilitate understanding

What Most Other Centers Teach

 

EMPHASIS:

 • Traditional math that emphasizes procedural learning, memorization and repetition

 
APPROACH:
 • Drill and practice

 

TEACHING METHOD:
 • Tell and give knowledge to student

Attitude.jpg
เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2010, S.A.M ได้เป็นหลักสูตรสอนพิเศษคณิตศาสตร์สิงคโปร์ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 4 - 12 ปี ปัจจุบันมีมากกว่า 200 สาขาจาก 20 ประเทศ
SAM-countries-and-awards.jpg
White Pillars

S.A.M Two-Pillared Approach

หลักสูตร S.A.M เป็นหลักสูตรคิดวิเคราะห์​ (Thinking Math) พัฒนาขึ้นจากหลักสูตรคณิตศาสตร์ที่ใช้สอนในห้องเรียนประเทศสิงคโปร์ นำมาออกแบบให้กับนักเรียนที่ต้องการเรียนเสริมพิเศษในกลุ่มเล็ก โครงสร้างประกอบได้ด้วนสองส่วนคือ การสอบแบบ hands-on classroom engagement และ comprehensive worksheet reinforcement
 

Classroom Engagement

เริ่มต้นการสอนผ่านขั้นตอน Concrete-Pictorial-Abstract  สร้างความเชื่อมโยงผ่านสื่อการสอน  เกมส์และรูปภาพ ใช้เวลากับการสอบประมาณ 15 นาทีก่อนเข้าบทเรียน จากนั้นฝึกทำโจทย์เพื่อทำความเข้าใจกับบทเรียนในกลุ่มเล็ก ซึ่งจะมีครูผู้สอนดูแลอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง

cpa-manipulates.jpg

Research has shown that children aged 12 and below learn better when they have close adult supervision and tactile activities. This is why we have designed our class size to be small and trainers have one-on-one time with each child.

We use the Concrete-Pictorial-Abstract approach to help students understand an abstract subject such as math.

 • Concrete stage is the “doing” stage where children use physical objects such as manipulatives.

 • Pictorial stage is the “seeing” stage where children use drawings or pictures.

 • Abstract stage is the “symbolic” stage where children use abstract symbols to represent math.

Worksheet Reinforce

ช่วงแรกจะเป็นการฝึกทำโจทย์เพื่อความเข้าใจกับเนื้อหาบทเรียน  โจทย์ทุกข้อจะออกแบบอย่างพิถีพิถันและมีความเชื่อมโยงกันระหว่างบทเรียน ให้ผู้เรียนได้นำเอาความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นลำดับ และเพียงพอต่อการฝึกฝน  โดยในส่วนที่สองเป็นส่วนของการเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูง

sam-worksheets.jpg

Created by a team of former Singapore school teachers and textbook publishers, S.A.M worksheets’ tasks are comprehensive, varied and incrementally advanced, so that learning is kept challenging yet achievable, to keep children motivated.

Through guided practice in class and independent practice at home, children develop mastery in math, problem-solving and thinking skills, self-discipline and good study habits.

เรียนรู้การสอนผ่านกิจกรรม CPA Approach และสื่อออกมาเป็นโมเดลให้ผู้เรียนเข้าถึงได้จากการสัมผัส การมองเห็น (Visualize) ช่วยให้ทำความเข้าได้ง่ายและสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาบทเรียน ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญก่อนที่จะเริ่มฝึกฝนบนแนวคิดที่ถูกต้อง

SAM.png

S.A.M day-to-day

calendar-clock icon.png
One weekly class at your chosen time
iconfinder_note_icon.png
iconfinder_jigsaw.png
Concept Learning
Guided Practice
iconwork.png
Independent Practice
iconfinder_document.png
Assessment by Topic&Term
bottom of page