top of page

How can parents support their children's learning with Singapore Math at home?

ผู้ปกครองสามารถสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยวิธีการคณิตศาสตร์ของสิงคโปร์ที่บ้านได้อย่างไร?
ผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเรียนรู้ของลูก ๆ ด้วยวิธีการคณิตศาสตร์ของสิงคโปร์ที่บ้าน และนี่คือกลยุทธ์ที่สามารถช่วยได้:


  1. เข้าใจกระบวนการสอนหลักการ CPA: ลำดับ Concrete-Pictorial-Abstract (CPA) เป็นส่วนสำคัญของวิธีการคณิตศาสตร์ของสิงคโปร์ ผู้ปกครองควรใช้เวลาเข้าใจลำดับนี้และใช้มันเพื่อช่วยให้ลูก ๆ เชื่อมต่อหัวข้อใหม่กับความรู้ก่อนหน้านี้

  2. ให้เวลาการสำหรับฝึกฝนพร้อมให้คำแนะนำที่ถูกต้อง (Guided Practice): การเรียนรู้ผ่านการฝึกฝนและคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือที่จำเป็นด้วยแนวคิดที่ถูกต้องนี้ นอกจากจะช่วยเสริมสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้แล้ว แต่ยังให้โอกาสให้คุณได้ทบทวนความเข้าใจกระบวนการคิดและเพิ่มทักษะ/เทคนิคต่างๆ เพื่อพร้อมสำหรับโจทย์ที่ซับซ้อนและท้าทายมากขึ้น

  3. มอบแบบฝึกสำหรับฝึกฝนอย่างอิสระและการบ้าน (Indepent Practice & Homework): หลังจากการฝึกฝนพร้อมให้คำแนะนำแล้ว จากนั้นมอบแบบฝึกเพิ่มเติมให้ลูกของคุณได้ฝึกฝนอิสระให้ได้นำความรู้ที่เรียนมาฝึกฝนด้วยตัวเอง การฝึกแบบอิสระนี้จะช่วยให้พวกเขาสามารถนำสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้ได้ไปใช้ กล้าคิด เลือกวิธีการหาคำตอบและตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในความสามารถของตนเอง

  4. ใช้ตัวอย่างจากชีวิตจริง (Real-life Examples): รวมตัวอย่างจากชีวิตจริงเพื่อทำให้การเรียนรู้มีความสัมพันธ์มากขึ้น ตัวอย่างเช่น ใช้ปัญหาที่พบเห็นประจำวันเพื่อช่วยให้พวกเขามองเห็นและเชื่อมโยงได้กับเทคนิคทางคณิตศาสตร์

  5. ส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ (Positive Attitude Toward Math): ส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ ยินดีกับความสำเร็จจากสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่เขาสามารถทำได้ และส่งเสริมให้กำลังใจพวกเขาเมื่อพวกเขาต้องเผชิญกับโจทย์ปัญหาที่มีความซับซ้อนในระดับที่สูงขึ้น

  6. ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง (Provide consistent Support): ตรวจสอบความก้าวหน้าของลูกของคุณอย่างประจำ อยู่ข้างๆ เขา เพื่อตอบคำถามของพวกเขาและแนะนำพวกเขาผ่านหัวข้อที่ท้าทาย

โปรดจำไว้ว่าเด็กทุกคนเรียนรู้ในความเร็วของตนเอง โปรดอดทนและทำให้กระบวนการเรียนรู้น่าสนใจและสนุกไปด้วยกัน หากได้รับการสนับสนุนและคำแนะนำอย่างต่อเนื่อง ลูกของคุณสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างดีด้วยวิธีการเรียนคณิตศาสตร์สิงคโปร์"

Commentaires


You Might Also Like:

bottom of page