top of page

เด็กๆ พร้อมสำหรับอนาคตแล้วรึยัง? | เตรียมลูกให้พร้อมเพื่ออนาคต


Are your child ready for the future?

งานในอนาคตกำลังจะเปลี่ยนไป — งานหลายล้านตำแหน่งในปัจจุบันกำลังจะถูกทดแทนด้วยหุ่นยนต์, รถยนต์ไร้คนขับ, ai และเทคโนโลยีอีกหลายอย่างได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว และในทางตรงข้ามงานที่ไม่เคยมีในวันนี้จะเกิดขึ้นอย่างมากมายในวันข้างหน้า ลองนึกถึงงานออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิค, การขายของออนไลน์ผ่านเพลตฟอร์ม, ระบบชำระเงินที่แสนสะดวกง่ายดายเพียงไม่กี่วินาที ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพียงไม่กี่ 10 ปี เท่านั้น โดยที่ไม่มีใครสามารถใครรู้มาก่อน แต่การเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ผ่านมาที่เราคิดว่าเร็วในวันนี้ เทียบไม่ได้เลยกับวันข้างหน้าเพราะโลกกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างก้าวกระโดดด้วยอัตราเร่งที่เร็วกว่าเดิมหลายเท่า 


ทักษะที่ต้องมีสำหรับงานในอนาคต — ความสามารถ ทักษะพื้นฐาน และทักษะการทำงานร่วมกัน เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการงานโดยให้ความสำคัญกับพื้นฐานความรู้ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในการทำงานได้ ซึ่งทักษะเหล่านี้ทุกคนสามารถสร้างได้หากได้รับการศึกษาในแนวทางที่ถูกต้อง


แล้วที่ผ่านมาเด็กเรียนแบบไหน?  — การเรียนแบบเดิมจะเน้นแสดงวิธีทำเพื่อให้ผู้เรียนได้รู้ขั้นตอนการทำ (Computation Math) โดยจะเรียนผ่านการทำซ้ำให้คล่องเพื่อให้สามารถจดจำขั้นตอนเพื่อนำไปใช้หาคำตอบได้

Homework
 • เด็กส่วนใหญ่สามารถคำนวณหาคำตอบได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องคิดหาเหตุผลสนับสนุนในขั้นตอนที่ทำอยู่

 • ผู้เรียนอาจไม่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์กับปัญหาที่ต่างไปจากเดิม หรืออธิบายวิธีแก้ปัญหาที่ให้ผู้อื่นเข้าใจได้

 • ทักษะการคำนวณเร็วและแม่นยำที่เคยฝึกฝนในอดีต ไม่ใช่ทักษะที่โดดเด่นอีกต่อไป เพราะสิ่งนี้สามารถทดแทนได้ด้วยคอมพิวเตอร์


เด็กควรได้เรียนแบบไหน? — คณิตศาสตร์คิดวิเคราะห์ (Thinking Math) ซึ่งเน้นสร้างทักษะการแก้ปัญหา ทำความเข้าใจกับหลักแนวคิดจากพื้นฐานให้ถ่องแท้ก่อนที่จะเข้าสู่การฝึกฝนในลำดับถัดไป

 • ผู้เรียนมีโอกาสได้เริ่มบทเรียนจากพื้นฐานให้เข้าใจแนวคิด ทำความเข้าใจปัญหาในเชิงลึกก่อนและไม่เร่งรัดเพื่อหาคำตอบเพียงอย่างเดียว

 • ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ได้เรียนมาไปประยุกต์ใช้กับปัญหาใหม่และอธิบายแนวคิดที่ใช้สำหรับการแก้ปัญหาได้

 • ได้พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดบนหลักการที่ถูกต้อง เลือกหาวิธีแก้ปัญหาได้สร้างสรรค์

คณิตศาสตร์คิดวิเคราะห์ (Thinking Math ) — การแก้ปัญหาคือหัวใจแห่งการเรียนรู้
 • ให้ความสำคัญกับจุดเริ่มต้น — ต้องทำความเข้าแนวคิดกับเรื่องที่จะศึกษาให้ดีก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการฝึกฝน

 • สนับสนุนให้ผู้เรียนได้พบกับโจทย์ที่ท้าทายหลากหลายรูปแบบ เพื่อช่วยพัฒนากระบวนการคิดและทักษะในการแก้ปัญหา

 • ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจโจทย์และสื่อออกมาเป็นรูปภาพ, ไดอะแกรม หรือโมเดล สร้างความเชื่อมโยงกับสิ่งที่เข้าใจเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาและช่วยอธิบายวิธีแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมTechnology class


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้ — การเรียนจะมีความสนุกและน่าสนใจ ช่วยสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาและสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้เรียน

 • สร้างพื้นฐานที่ดีเข้าใจในแนวคิดและอธิบายได้

 • มีความคิดและทักษะในการแก้ปัญหาและสามารถเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับสถานะการณ์นั้นได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ> สร้างความมั่นใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้หาคำตอบ การถ่ายทอดบทเรียนที่สนุกผ่านกิจกรรมที่สัมผัสได้

 • มีอิสระทางความคิดไม่ยึดติดวิธีใดวิธีหนึ่ง มีวินัยในการเรียนซึ่งช่วยสร้างนิสัยที่ดีกับผู้เรียนทั้งในชั้นเรียนและที่บ้าน
Comments


You Might Also Like:

bottom of page